بررسی اثر تعدیلکننده کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت پایین عرضه اولیه عمومی

  • 2021-08-1

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز شیراز.

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر تعدیلکننده کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عرضه اولیه سهام است. جامعه پژوهش حاضر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. این نمونه شامل 230 شرکت در بازه زمانی 18 ساله از سال 2001 تا 2019 می باشد. نتایج نشان داد که به طور متوسط 25 درصد از عرضه عمومی اولیه قیمت گذاری سهام در بازار سرمایه ایران اتفاق می افتد. همچنین یافتههای تحلیل رگرسیون با استفاده از نرمافزار ای دیدگاهها نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی اثر منفی و معناداری بر قیمت پایین عرضه اولیه سهام دارد. به عبارت دیگر کیفیت بالای گزارشگری مالی مانع از کاهش قیمت عرضه اولیه عمومی می شود. همچنین مشخص شد که کیفیت حسابرسی (از نظر نوع نظرات حسابرس) رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت گذاری اولیه سهام را افزایش می دهد. با این حال, اندازه شرکت حسابرسی و تصدی حسابرس انجام رابطه متوسط نیست.

کلیدواژهها

  • کیفیت حسابرسی
  • کیفیت گزارشگری مالی
  • قیمت پایین
  • عرضه اولیه عمومی

موضوعات اصلی

منابع

بهارمقدم، مهدی و علی کوهی. (1389). بررسی نوع مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری ، دوره اول، شماره 2، صص 75-93.

بولو، قاسم، مرفوع، محمد و محمد آرین قهرمانی­زهرائی. (1399). تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت­ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت­های مالی. مطالعات تجربی حسابداری مالی ، شماره 68، دوره 17، صص 33-65.

پورحیدری، امید، صفی­پور افشار، مجتبی، گودرز­تله­جردی، علی و معصومه صفی­پور افشار. (1394). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر هزینه حسابرسی و قیمت­گذاری کمتر از حد در عرضه­های اولیه. فصلنامه حسابداری مالی . دوره 7، شماره 26، صص 31-51.

حساس‌یگانه، یحیی و الهام امیدی. (1393). رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام. مطالعات تجربی حسابداری مالی ، دوره 11، شماره 42، صص 31-58.

Благочестие, сабля, время, Голам и Али тяжелые. (1393). Факторы, влияющие на краткосрочную и долгосрочную доходность акций, предлагаемых при первоначальном размещении на Тегеранской фондовой бирже. Экспериментальное исследование бухгалтерского учета, Том 3, Номер 3, стр. 179-200.

Саида Ардакани, Саид и Мухаммад Салари Абрахами. (1394). Взаимосвязь между консерватизмом и снижением цен на первичные публичные предложения. Исследование по финансовому учету и аудиту, Том 7, Номер 28, стр. 87-114.

Успех، Яхья и Фатима Борбури. (1395). Этические риски и информационная асимметрия в ценообразовании ниже базовых публичных размещений акций, Исследование бухгалтерского учета, Том 6, № 20, стр. 21-41.

Калбаси، Насер، лашгари ز Захра (1399). Влияние качества аудита, основанного на рейтинге аудиторских организаций, на управление начислениями прибыли и реальной стоимостью при первоначальном размещении акций، ежеквартальное исследование бухгалтерского учета и аудита, проводимое подряд 45, стр. ۱۰۰-۱۰۰.

Мехрани Сасан и Моджтаба сафипурафшар. (1393). Взаимосвязь между консерватизмом и более низкими ценами на акции при первоначальном размещении акций на Тегеранской фондовой бирже. Знания по бухгалтерскому учету ، Том 5،ماره № 18، стр. 49-65.

Мехрани ما Сасан، Асгари مح Мохаммад Реза مح тахрири مح она и Хамид Реза Ганджи. (1388). Расследование наличия аномальной доходности при первичном размещении акций на Тегеранской фондовой бирже в условиях существования и отсутствия ценовых пузырей и определение факторов, влияющих на иену. Биржевой ежеквартальный отчет, том 2, № 8, стр. 115-132.

Агати, США, Саннаси, Р. В., и Брукс, С. (2012). Занижение цен на IPO на фондовой бирже Маврикия. Исследования в области международного бизнеса и финансов, 26 (2), 281-303.

Аггарвал Р., Лил Р. и Эрнандес Л. (1993). Показатели вторичного рынка первичных публичных размещений в Латинской Америке. Финансовый менеджмент , 42-53.

Агей-Менса, Б. К., и Йебоа, М. (2019). Эффективный комитет по аудиту, качество аудита и управление доходами: данные Ганской фондовой биржи. Международный журнал управленческого и финансового учета , 11 (2), 93-112.

Альхадаб, М. М. (2016). Занижение цен на IPO и качество аудита: данные с рынка альтернативных инвестиций в Великобритании. Корпоративный совет: роль, обязанности и состав , 12 (2), 104-110.

Арора, Н., и Сингх, Б. (2019). Влияние репутации аудитора и андеррайтера на занижение цен на IPO малого и среднего бизнеса в Индии. Исследования в области менеджмента и труда , 44 (2), 193-208.

Бейкер, Э. Д., Боултон, Т. Дж., Брага-Алвес, М. В., и Мори, М. Р. (2021). Государственный риск ESG и занижение стоимости международного IPO. Журнал корпоративных финансов , 101913.

Битти, Р. П., и Риттер, Дж. Р. (1986). Инвестиционный банкинг, репутация и заниженная цена первичных публичных размещений. Журнал финансовой экономики, 15, 213-232.

(2009). چگونه کیفیت گزارشگری مالی مربوط به بهره وری سرمایه گذاری?. مجله حسابداری و اقتصاد , 48 (2-3), 112-131.‏

(2008). کیفیت حسابرسی, جبران خسارت حسابرس و عرضه اولیه عمومی زیر قیمت گذاری. حسابداری و امور مالی, 48 (3), 391-416.

(2012). کیفیت حسابرسی و عدم تقارن اطلاعات بین معامله گران. حسابداری و دارایی, 52 (3), 743-765.

(1975). عملکرد قیمت سهام عادی شماره های جدید. مجله اقتصاد مالی , 2 (3), 235-272.‏

(1999). ارتباط بین افشای داوطلبانه و مدیریت سود". مجله تحقیقات حسابداری, (2) 37, 57-81.

(2018). مدیریت سود و قیمت پایین عرضه اولیه سهام در بازار در حال ظهور. استودیو اکونومیکا پوسنانینسیا , 6 (2), 7-20.‏

(2002). چرا صادر کنندگان ناراحت در مورد ترک پول بر روی میز در ایپوس? مروری بر مطالعات مالی , 15, 413-443.

(2013). مدیریت سود منجر به شکل گیری قیمت عرضه اولیه سهام مطلوب و یا بیشتر زیر قیمت گذاری? شواهد از ژاپن. مجله مدیریت مالی چند ملیتی , 23 (4), 301-313.‏

(2010). کیفیت حسابرسی و قیمت پایین عرضه اولیه سهام (پایان نامه دکترا, دانشگاه اوتارا مالزی).‏

(2012). تخصص صنعت حسابرس و قیمت پایین: شواهد اخیر استرالیا.‏

(2020). دخالت خانواده, ارتباطات دولتی, و عرضه اولیه سهام از شرکتهای کوچک و متوسط در چین. بررسی مشاغل خانوادگی , 33 (2), 175-193.

(2011). قیمت پایین و سازه های تخته ای:تحقیق در مورد پیشنهادات عمومی اولیه مالزی . مجله مدیریت حسابداری و مالی, 7 (1).‏

(2019). کیفیت سود شرکت های همکار صنعت و قیمت پایین. مجله حسابداری و دارایی شرکت , 30 (1), 36-62.‏

بهار مقدم, م., & کوهی, ع. (2010). نوع مدیریت سود در شرکتهای ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری, 1 (2), 75-93. [به فارسی]

(2020). تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتها با در نظر گرفتن نقش تقارن اطلاعات و مقایسه پذیری صورتهای مالی. مطالعات تجربی در حسابداری مالی, 17 (68), 33-65. [به فارسی]

(2013). کیفیت حسابداری, تاخیر قیمت سهام و بازده سهام بعدی. مطالعات تجربی در حسابداری مالی, 11 (42), 31-58. [به فارسی]

(2020). اثر کیفیت حسابرسی بر اساس رتبه بندی حسابرسی بر تعهدی و واقعی مدیریت سود در عرضه اولیه عمومی, تحقیقات حسابداری, 12 (45), 171-186. [به فارسی]

(2018). خطر اخلاقی و اطلاعات نامتقارن در قیمت پایین. مجله حسابداری, پاسخگویی و جامعه منافع, 6 (1), 21-42. [به فارسی]

در حال حاضر ما به شما کمک می کنیم. اچ ر (2010). بررسی وجود بازده غیرعادی سهام عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران در حضور و عدم وجود حباب قیمت و تعیین عوامل موثر بر این عرضه. فصلنامه بورس اوراق بهادار, 2 (8), 115-132. [به فارسی]

(2014). رابطه بین محافظهکاری و کاهش عرضه اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری دانش, 5 (18), 49-65. [به فارسی]

صفی پور افشار م.صفیپور افشار م. (2015). بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر کارمزد حسابرسی و کاهش قیمت عرضه اولیه کالا. فصلنامه حسابداری مالی. 7 (26), 31-51. [به فارسی]

(2016). رابطه بین محافظه کاری و قیمت گذاری پایین تر از عرضه اولیه عمومی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی مالی, 7 (28), 87-114. [به فارسی]

(2014). بازده بلندمدت و کوتاهمدت شرکتهای دولتی و خصوصی در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات تجربی در حسابداری, 4 (1), 179-200. [به فارسی]

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.